تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…
» هفت سین: :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» man:( :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» این روزها:( :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» slm:( :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» من چه بیکسم!!!!! :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» روزه: :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» بمانم یا برگردم؟!؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» یادم باشد دیگر تو را نخواهم: :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» دل کندم از دنیا: :: ۱۳٩٢/٤/٩
» حس: :: ۱۳٩٢/٤/٥
» وجدان :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» با تو نیستم....... :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» چگونه.... :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» نیستی درست زمانی که باید باشی: :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» حجم تنهایی.... :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» ذهــــن پریشــــان........ :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» شـــاید حکمتیـــسـت...! :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» شایَد تو........ :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» عادت ! :: ۱۳٩٢/٢/۱
» گرفته دلم ،..... :: ۱۳٩٢/٢/۱
» سکوتــــ : :: ۱۳٩٢/٢/۱
» هـیـچ کـجـاے دنـیـا... :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» و تنها من هستم .......... :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» اینجا حوایی است......... :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» دل من......... :: ۱۳٩٢/۱/٧
» تنها با تو عید.......... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» لیل و نهار بی تو...... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» غــریبــہ زخمے از روزگــآر: :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» امــروز یاבمــ افتــاב ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» " هــــیس... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» دلتنگ ........ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» شب هایم میگذرد… :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» تمام ترسم این است.... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» هر طرف ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» او راحـت............ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» اتفآقِ خآصـﮯ.... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» בلـتـنـگــَم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» چـــه جـُمـلـه یِ غـریبـــے....... :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» من............ :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» حالے که پریشاטּ است، :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» بـــــــــــــرو!!!! :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» تـو چـه میفـَهمی ....... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» ایـــن جا جاییست........ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» دیـــگر به تو فکـــر نمیکنم ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» من درد میــکشـــم...... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» تـــو هرگز نخــواهی دانست.......... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» دســـتم را گرفتی ............ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» عجب انرژی ...... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» این بار منم....... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» فــَقـط :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» خــدایــا . . . :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» کآش میدانـستـی ٬ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» دنیای من.......... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» جـدایـــــی " :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» دِلَمْ مےْ خوآهَد ....... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» +بیچـــاره لیلــــــــــی ! اگه رمز خواستین نظر بدین :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» رهگذری بودی ......... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» رهــایــم کــن . . :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» چـ ه شباهتـ متفـ ـاوتـ ی............ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» امـ ـا بــ رای من... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» هـــی لعنتــــــی.... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» چــــه لذـتی.......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» "بمــــآن"... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» انقــــدر مینـــــویسَمـ......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» غـــــرورم ......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» و تـو چهـ میفـَهمی.......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» خــُـوش بــِﮧ حـالِ اوِیـے ـکهـ..... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» روزے هـ ــزار بآر ......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» بــــــــــــرو!!!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» میخَندَم ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» تقدیم............ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» این روز ها................. :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» با همه چیز......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» دیگــَر به تو فِکــر نِمیـ ـکُنَمـ .......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» ♂غمگینم .......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» ڪجــــآیـــے ڪــ ه ببینـــ ے............ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» خُــ ــ ــــدایـــ ــ ــــا . . . ! ! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» اشــک هـایــم ......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» روزگارے פֿـواهـב رسیـב... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» בیشَبــــ פ............ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» پلڪ هآیم را............... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» تو میدانی.......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» دِلـَم می گیــرَد ...... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» اگــر مـَـرآ قبــول نـدآری ......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» دُنـبـال ِ.............. :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» عکس :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» خیالت........... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» دلتنگی ....... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» نیت ........ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» تمام ترسم ....... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» قطار... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ابریست… :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» میکشم ، میکشی ، می کشد … :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» از آه … :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» گـــــــ ـمآטּ ...... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» صِـבاےِ زِنـבِگــے :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» سلام :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» تنهایییییییییییییییییییییییییییییی.... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» تنهایی......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» نه تو و نه من....... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» خیال تو ............ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» دعا.......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» یادت را از من مگیر ........... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» تــو مــــرا انـقـدر آزردی... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» ســـراب ........... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» من خیلی گله دارم......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» و خودم را نیز فـرامــوشــ کنم............ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» برایمـــ............ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» دلم تاب میخواهد............. :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» دیوار اطاقم .......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» مرگ........ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» هـنـوز هَـمْــ ـ ......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» می سپارمت......... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» تمام من....... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» سـآعـَتــ هـآ هـَمـ بـے تــو :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» این جاهای خالی که نبودنت را ....... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» تـو دسـت در دسـت دیگـرے ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» دیگــَر وجــودَت رآ در ایــטּ نـَزدیــڪـے :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» خیـلـے سخـتــہ ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» این روزها..... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» گـاهی آن قـَدر /............ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» پنجـــره هــا ......... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» تقدیر............. :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» بَعضی وَقتــآ دِلَم میخواد :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» مــُـتــِـنــَـفــِـرَم . . . :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» خیـآنـت ، :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» بـَعضــے آه هـا....... :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» قبل از........... :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» کـی فــِکرِشو میکـــَرد ؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» چقدر سرد است! :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» آرزوهایی که میمیرند :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» نمیدونم... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» کاش........ :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» تهوع :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» این روزها تلخ میگذرد :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» بــهــتـــر از مـــن :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» خــسـتــہـ ام :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» جـوלּ مــــ✘ـــرگ شـدלּ :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» دیــگـر عـاشـقـے نـمـےکـنـم :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» هــیـچ انــتــظــارے....... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» اפــتیاط {!} :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» تو.............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» بعضی وقتها.......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» آرزوهایم............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» نمی دانــ ـم............ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» بخت سیاه من ........... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» مگر نمی دانی ......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» مشروبم......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» بسه دیگه........ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» چگونه؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» امروز........ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» سایه............... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» خـوابَم نِمے بَــرَد............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» دلتنگی ام ........... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» قسمت اول داستان عاشقانه ی عشق و جدایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» منتظرتونم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» خـــُــ ـدانــگهـدار ........... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» دلــــــــــــی کـــــــــــــه............... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» نمک زندگی............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» بَــرآے تــפ ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» اشکـــــــهای من..................... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» برمیگردم............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» کلاغ پـَر...؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» ﺩﺭﺩ ............ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» اغوشی میخواهد............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» درد دارند ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» ســــخـــت اســـت............ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» وفـــادار….وفـــادار…. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» برای بعد.. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» تـــــــــــــــ♥ــــــــــو............ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» من حوا............ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» گاهی اوقات......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» قلبت............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» گاهی ............ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» نمیخواهم بشنوم ................ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» نبودنت......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» حَــسـرَت............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» همیشه دوست خواهد داشت . . . :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» دروغ ! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» دلـــــم ،............... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» انصاف نیست.......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» میروی ......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» ایـن روزهـا .............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» دیوانگی.............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» فریاد!!! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» لیاقت ........... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» دلم میگیرد............ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» بفهـــــــــــــــــــــــــــــــــم.......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» حوا............ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» بگــذار کمی ......... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» رفت........... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» حـــالا که رفته اے............ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» دیر آمدی ...، :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» خــ ـــآطرآتِت دوبــ ــآره مےرویَــــنــد........... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» جـآے خالیت... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» نفسهای تو.......... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» ب پایان رسید... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» اصلــــا دوستـــَت دآشــت؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» "عـــشــــقم " :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» دیوار که باشی ...... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» از ماکه گذشت ............ :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» تو گفتی ......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» پر توقع نیسم ......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» شکسته... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» خدایا... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» در اغوش خدا .......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» خدایا...!!! :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» میخواهم ........... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» بایدی......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» حوا............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» ساده ی ساده ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» تَـلخـ میگُــذَرَد......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» بہ آرآمے یِڪــ مَــ ـ ــرگـــ........... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» آدم" باش .......... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» مـُـرور میــــ کنـَم ....... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» فرهاد .............. :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» دلم تنگ است........... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» وقتـﮯ :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» سَر میز شامـ .......... :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» بستهـــ....... :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» ﺧﺪﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭﺕ".. :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» تو هنوز دلتنگی !!! :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» تو چه میفهمی............ :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» نیــــــمی از ............. :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» بَـهــــــآر َ......... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» وقــــــتی.......... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» میــــگیرد................. :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» دَســــتــــــ هـــــآیـَــمـــ......... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» گاهی وقتها ............. :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» دلم پُــــــــــر است .. :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» نـــمــی رود.................. :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» روزی کـــه ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» باور کن......... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» نگاهم میکنی ............... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» حتی وسط این................ :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» برگـــــــرد ........... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» همهــــــــــ چــــــــــیز............. :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» " سیب " :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» آرام.......... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قرص............. :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» حَسودیَمـــ می شود........... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» مدتی هستــ.... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» بـــــاز تنــــــهایم ! :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» دل بسته‌ام........... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» انار................ :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قـــــم حــــا ......... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» امــ ـروز ............ :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» مهم نیست........................ :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» نه شیرینم............. :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» طلاق............. :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» تمام.......... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» بوس .......... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» تو که............. :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» برام مهم نیستی...!!! :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» غیرت.......... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» بعضیا ............ :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» اکنون............. :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» بهم گیر نده، :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» هیس............. :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» شــــــایـد...... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» دلتنگی.......... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» گاهی سخـــــــــــــــت ترین............... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» بے تآبـــَـــم......... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» وقتی ................ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» این روز ها............ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» " مادر " :: ۱۳٩۱/٩/۸
» تـــــــَـــــــجــْــرُُُبـــــــ هِ........... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» بودنت............ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» از شدت.......... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» ایـــن .............. :: ۱۳٩۱/٩/۸
» ایـنـقـבر ................ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» کــــ ـآشـــ.......... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» چقدر........... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» فِڪـرَﭞ اَز سَـــَرҐ اُفتـــاב............. :: ۱۳٩۱/٩/۸
» تنها................ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» بـَـرگـَـرد ،........... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» خاطرات........... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» آدم ها................. :: ۱۳٩۱/٩/۸
» برای............. :: ۱۳٩۱/٩/۸
» دلتنگی............... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» خدایا ….............. :: ۱۳٩۱/٩/٥
» سخت........................... :: ۱۳٩۱/٩/٥
» ببین............ :: ۱۳٩۱/٩/٥
» ســَـرَم............. :: ۱۳٩۱/٩/٥
» امشب............. :: ۱۳٩۱/٩/٥
» میدونی................... :: ۱۳٩۱/٩/٥
» باران... :: ۱۳٩۱/٩/٥
» اخی ....... :: ۱۳٩۱/٩/٥
» رفت ؟! :: ۱۳٩۱/٩/٥
» خداحافظ ............ :: ۱۳٩۱/٩/٥
» خنجری .................. :: ۱۳٩۱/٩/٥
» نفس................... :: ۱۳٩۱/٩/٥
» زندگــــــــــی.............. :: ۱۳٩۱/٩/٥
» سنگ قــبر ............ :: ۱۳٩۱/٩/٥
» میخواهمــــ ............ :: ۱۳٩۱/٩/٤
» خدایـــا ؛ :: ۱۳٩۱/٩/٤
» بـــدترین............... :: ۱۳٩۱/٩/٤
» میتــرســم... :: ۱۳٩۱/٩/٤
» باید................ :: ۱۳٩۱/٩/٤
» خـــــــــدایا.............. :: ۱۳٩۱/٩/٤
» مـــ ـی شـ ـود ........... :: ۱۳٩۱/٩/٤
» هی غریبه...! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» " تَــنْگےِ בل"........... :: ۱۳٩۱/٩/۱
» سرم را..................... :: ۱۳٩۱/٩/۱
» جاے خالــے............ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» چیزی درمن................ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» آنکَــس .............. :: ۱۳٩۱/٩/۱
» با ............ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» روحمـ ................ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» جـان قرص ـهای من ................ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» وقتی میبینی.................. :: ۱۳٩۱/٩/۱
» باﺧﺗﮯ دختر!!! :: ۱۳٩۱/٩/۱
» خاطره ها................. :: ۱۳٩۱/٩/۱
» بــــه نــوای............. :: ۱۳٩۱/٩/۱
» طفلکی سیگارم............... :: ۱۳٩۱/٩/۱
» اولین عشق................. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» بی او............... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» مـَــטּ خــوبـَــم .................. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» حالا کهـ رفتهــ ای............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» تَصمیــم کُبــر ے................ :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» بـﮧ سَلامَتــــــﮯ ............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» خُوפت بــ ـاش .............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» بخدا....................... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» نگاهت .............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» دلـــم شِـــــکَســـتِهـ !................ :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» "تــو" چــآی مینوشیــــ............ :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» چهـ معنـــــى בآرב...؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» وقتــــے یــــہ آدمـــ میگــــہ.............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» حآل و حوصــلہ ے.............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» مـــآنـدבּ .............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» چــــــہ دنیـــــآی بــــزرگے ................... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» بـــــه کلآغـــــهآ بگوییـــــد: :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» آدمـــ دلتنــــگـــ............... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» یــــآدتــــ باشــــه ............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» ایــــوبـــــ ............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» خـــــریدار ............... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» عطـــر تنـــتـــ ............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» همیشــــه میگفتنــــد ................ :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» یه وقتایی................. :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» بخند تا دنیا به روت بخنده.......... :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» بنویسید................. :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» تقصیر .............. :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» اسمش.............. :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» بعضی آدمها............ :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» آرزویم............... :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» قشنگــــ ترین............... :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» تلخ میگذرد ..................... :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» غرور.............. :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» گآهـے دِلَـتـــ.............. :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» چه جوری دل بکنم................. :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» غصه .............. :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» از دستت خیلی دلگیرم............... :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ببین................ :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» عشق............ :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» قصه.............. :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» دلتنگی.............. :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» هیچکس.............. :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» نمیدانم.................. :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» یادته................. :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» میروم............ :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» غصه.............. :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» تو ............. :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» عکس تنهاییییییییییی.................... :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» این سکوت............... :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» سرنوشت............. :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» خسته ام............... :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» ترجمه اهنگ عشق ممنوع............ :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» وقتی............... :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» عکسای زیباااااااااااااااا............... :: ۱۳٩۱/٧/۸
» تو این دنیا............... :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» من................... :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» بیشتر دوست دارم........................ :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» بد ترین کار................. :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» اغوش................. :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» خدا رو شکر….............. :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» تنها گذاشتن............... :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» مرسی.................. :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» هر کسی ............. :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» فقط باش .............. :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» دیوانه ام میکند............. :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» من رفتم ............. :: ۱۳٩۱/٦/٧
» تو را ........... :: ۱۳٩۱/٦/٧
» تنهایم اما........... :: ۱۳٩۱/٦/٧
» بی تو نمیتوانم............. :: ۱۳٩۱/٦/٧
» میدونی............. :: ۱۳٩۱/٦/٧
» عزیز............. :: ۱۳٩۱/٦/٧
» میروی........... :: ۱۳٩۱/٦/٧
» سلاممممم......... :: ۱۳٩۱/٦/٤
» یادته..................... :: ۱۳٩۱/٦/٤
» قبره مرا.......................... :: ۱۳٩۱/٦/٤
» ای دل ساده ........................ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» گاه دلتنگ میشوم.................... :: ۱۳٩۱/٦/٤
» دیگر نمیخواهم چیزی را................... :: ۱۳٩۱/٦/٤
» اااااااااااااااااااخ........................ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» کااااااااااش................. :: ۱۳٩۱/٦/٤
» خواب دیدم............ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» ف ا ص ل ه .............. :: ۱۳٩۱/٦/٤
» تو کجایی سهراب................. :: ۱۳٩۱/٦/٤
» جسارت میخواهد.................... :: ۱۳٩۱/٦/٤
» میگویند ...................... :: ۱۳٩۱/٦/۳
» میگذرد............. :: ۱۳٩۱/٦/۳
» به تو عادت کرده بودم ............. :: ۱۳٩۱/٦/۳
» اشتباه کوچک .............. :: ۱۳٩۱/٦/۳
» خدایا سهم من این بود................ :: ۱۳٩۱/٦/۳
» برگرد..................... :: ۱۳٩۱/٦/۳
» اهنگها.......................... :: ۱۳٩۱/٦/۳
» افسوس........................ :: ۱۳٩۱/٦/۳
» هنوز هم از تنهایی میگویی...................... :: ۱۳٩۱/٦/٢
» خدایاااااااااااااااااااا................ :: ۱۳٩۱/٦/٢
» تو برو.................. :: ۱۳٩۱/٦/۱
» جای خالی .................. :: ۱۳٩۱/٦/۱
» افسوس................... :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» خودم بغل میگیرمت................ :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» چشمهایت را نبند .............................. :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» در دلم میمانی..................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» گذشته................ :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» رقیب .......................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» من تو ما ............................ :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» کاش میشد....................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» سیم اخر............................. :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» گفته اند....................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» تو آهوی منی.................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» آشق........................ :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» سوختم بی صدا....................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» نفست......................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» هیچ میدانی..................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» دوستت دارم صادقانه......................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» دلم شکسته......................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» تو همیشه باش.......................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» برو خیالت راحت......................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» نمیدانم................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» هر چه هست..................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» دلتنگی هایم.................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» باران و ستاره.................. :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» اون لحظه ای............................. :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» سکوت....................... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» دوستت دارم .................. :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» زنده ام اما....................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» منتظرم..................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» چقدر سخته................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» درد دلم................. :: ۱۳٩۱/٥/٩
» هیچکس......................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» دل هیچکس نمیسوزد......................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» دلم تنگ است....................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» میخواهم...................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» ارزو دارم شبی عاشق شوی ......................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» نمیبخشمت................. :: ۱۳٩۱/٥/٩
» باید........................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» همنفسم ........................ :: ۱۳٩۱/٥/٩
» دق میکنم................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» بغض هایت را برای خودت نگه دار................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» کاش ........................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» منم دلتنگ رویت................ :: ۱۳٩۱/٥/٩
» خوشحالم.......................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» فاصله...................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» صبر کن.................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» دلم هوایت را میکند....................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» عشق ان است.................. :: ۱۳٩۱/٥/٩
» درد................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» یارم میاید...................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» دلتنگتم...................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» مرگی به نام زندگی.................. :: ۱۳٩۱/٥/٩
» دلم دل نیست..................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» با یادت زندگی میکنم................. :: ۱۳٩۱/٥/٩
» دل تکان میدهم برایت...................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» گاهی از من یاد کن.................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» از یاد رفته................ :: ۱۳٩۱/٥/٩
» حساسیت.................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» گاهی...................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» صدایت نمیکنم....................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» من درد میکشم اما................. :: ۱۳٩۱/٥/٩
» برگرد....................... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» یادتم همیشه................ :: ۱۳٩۱/٥/٧
» بمون ...................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» هوای نبودنت.................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» زمان به من اموخت.................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» چشم انتظارتم......................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» محاله.......................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» تا دوریمو نبینی ............................ :: ۱۳٩۱/٥/٧
» جای تو خالی................. :: ۱۳٩۱/٥/٧
» من دل ندارم ........................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» نمیتواند فاصله ها ........................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» نمیخواهم................ :: ۱۳٩۱/٥/٧
» مغرورم......................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» کاش کسی منتظرم بود................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» باور کن............................ :: ۱۳٩۱/٥/٧
» چه سخت است........................ :: ۱۳٩۱/٥/٧
» نیا....................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» دوستت دارم در سکوت..................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» ته دیگ عشق .......................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» دلتنگی یعنی تو...................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» غریبم.......................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» تو عزیزی............................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» بی تو میمیرم ................................. :: ۱۳٩۱/٥/٧
» یکی بود و یکی نبود ............................. :: ۱۳٩۱/٥/٧
» باران............... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» عاشق شدن............................. :: ۱۳٩۱/٥/٧
» این روزها.................... :: ۱۳٩۱/٥/٧
» دنیا را میدهم برای لبخندت.................. :: ۱۳٩۱/٥/٥
» هوای تو را کرده ام.................. :: ۱۳٩۱/٥/٥
» مینویسم د ی د ا ر ................ :: ۱۳٩۱/٥/٥
» به من قول بده............... :: ۱۳٩۱/٥/٥
» خشکسالی تنهایی ام ............. :: ۱۳٩۱/٥/٥
» دلم برای نگاهت تنگ است..................... :: ۱۳٩۱/٥/٥
» چشم بسته...................... :: ۱۳٩۱/٥/٥
» میدونی سخت ترین چیز چیه؟.................... :: ۱۳٩۱/٥/٥
» گرمای دستات................ :: ۱۳٩۱/٥/٥
» دلتنگ شدم ................ :: ۱۳٩۱/٥/٥
» گذشتم گذشتیم.............. :: ۱۳٩۱/٥/٥
» دوست داشتن ساده است................ :: ۱۳٩۱/٥/٥
» عزیز ترین ادما................ :: ۱۳٩۱/٥/٥
» گاهی.................. :: ۱۳٩۱/٥/٥
» ممکنه.................. :: ۱۳٩۱/٥/٥
» من دستانت را میخواهم ............... :: ۱۳٩۱/٥/٥
» دعای من برای تو ............... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دوستت دارم............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» لنگه های چوبی................... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» تو بهترینی.............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دلتنگی یعنی................. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» مدادی که نوک ندارد............... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دستانم .............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» عشقم........... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» بی محلی............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دوست دارم بدانم......... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» حرفش را نزن............ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» عطر تنت............ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دل شکسته.......... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» ایمان دارم به تو........... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» انتظار دیدنت........... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دلشکسته ام ......... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» فاصله ها ............ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» پرانتز دوس داشتنی............ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» ۱۳٩۱/٥/٤ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» میدونی وقتی ............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» شرط عشق.......... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» یادمه.............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» بی نامو نشان منم................ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» یادتم همیشه........... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» فراموشم مکن.......... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» خیلی دور خیلی نزدیک............ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» تو در جانه منی........... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» و من هنوز عاشقم ......... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» کفشهایت کو.............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» سخترین لحظه ............ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دوری و یاده تو............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» تنهایی......... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» نوازش.................... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» بی مهری هایت............ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» ۱۳٩۱/٥/٤ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» رابطه من .............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دوست دارم.......... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» زندگی با تو................ :: ۱۳٩۱/٥/٤
» غمه نبودنت............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» ارزو............... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» دلتنگی............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» خاطر خواتم ............. :: ۱۳٩۱/٥/٤
» خوبیهایت............. :: ۱۳٩۱/٥/۳
» بی تو..................... :: ۱۳٩۱/٥/۳
» بی خبری.............. :: ۱۳٩۱/٥/۳
» نباشی.......... :: ۱۳٩۱/٥/۳
» تمنا........... :: ۱۳٩۱/٥/۳
» بودنی ها ............... :: ۱۳٩۱/٥/۳
» اسمون............ :: ۱۳٩۱/٥/۳
» ارزوهایم ........... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» نمیدانم........ :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دریای عشق........... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» زمین گرد است روزی باز به من میرسی .......... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» مرگ................ :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» چقدر باید بگذرد؟........... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» جستجو........... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» پرستو ............. :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» فراموش کردن .......... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دریا ........... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» تاپ تاپ قلبم ........... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» دل بستن........ :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» سر به هوا ......... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» گاهی تنهایی بهتره........... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» پروردگارا .............. :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» جای خالیت ............ :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» گمشده.............. :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» مسافر خسته...... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» تنهایی.......... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» بی تو ............... :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» نمیدام ............. :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» بوی گندم.............. :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ستاره ها و خلوت ............. :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» چشامو میبندم ............ :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» عشق یعنی.......... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» اگه ممکنه ................... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» فاصله................. :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» چیه این خون که تو رگ های منه............ :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» دوره گرد عشق........... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ای همه آرامشم از تو پریشانت نبینم..................... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» گیرم بازم بیایی........... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» اعتماد............. :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ببخش............... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» دلتنگی.......... :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» خدا کنه که بارون بباره.............. :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» توی این شبای دلگیر تو بیا پناه من باش......... :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» ته تنهایی.......... :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» پیامک عاشقانه 91 .... :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» Hugs To You .......... :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» می دونم پشیمونی…....... :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» چرا هر شب تورو دارم؟!....... :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
ϰ-†нêmê§