تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

تمنا دارم از آسمان که اگر حتی قطره ای خوشبختی بارید ، بر روی گونه ی تو باشد .


†ɢα'§ :
۱۳٩۱/٥/۳ ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ |- tanha tarin tanha(zahra) -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§