***کلبه تنهایی من ***

تـــو بـرو …مــــن هــمـــ بـرایـــِ اینـــکـــ ه راحـتـــ بــرویــــ میـــ گـویــمـــ:بــاشـد … بـــرو … خــیــالیـــ نیـــسـتـــ!!! امـّــاکیـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…بیــــ تـــوتـــنـــهـا چیــــزیـــ کــ ه هـسـتـــ…خیــــالِ تـــوستــــ…

man:(

ایـن منــــــم ...  دختـــری از جنـــــسِاحســــــــاس که غــــم هـایش را درد هـــایش را  بُغـــض هـایش را  پشــــت ِ نقــــابی از لبخنـــــــــــد پنهـــان کــرده اسـت نگــاه کـن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 32 بازدید
اسفند 92
4 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
33 پست
بهمن 91
81 پست
دی 91
78 پست
آذر 91
98 پست
آبان 91
39 پست
مهر 91
15 پست
شهریور 91
42 پست
مرداد 91
153 پست
تیر 91
42 پست