جـدایـــــی "

جـدایـــــی " آنــــقدر هــا هـــم کــه

فکـــــر می کنــــــی

تلـــــــخ نیستـــــــ !

اگــــر هنــــوز حـــــــرف هـــای مــن را

بـــــاور نـــــــداری،...

از " نـــــادر و ســــیمین " بپـــــــرس

کـــــه از تــــمام دنیـــــــــا

 

جایــــزه گرفته انـــد !!!

 

/ 0 نظر / 16 بازدید