تقدیم............

 

 

 

 

تقدیم بــــــه کسی که آرزو بود اما...

 

        خاطـــــــــــــــره شد....

        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

نوشتـــــــه هـ ـایم را مـی خوانیــــــ و

می گـــــویی چهـ زیبــــــا....

راســـــــــــــــــــــتی!!!

درد هایـــــ آدم هــــــــــا زیـ ـبایی دارد؟


 

/ 0 نظر / 16 بازدید