دل من.........

همه چیز آرام است دل من
استثناست......

/ 33 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترانه

همه میخندند من امروزبه بلبل وپرندگان سنگ زدم به قناری گفتم ک خفه شود شکوفه هارازیرپاریختم ولگدکردم بجای خواندن سمنوآی سمنو شعرفروغی رازمزمه میکردم:چرابخت من سیاست تومیدونی ماهی قرمزازتنگ بیرون افتاده به درک! من بابیدمشک هم قهرکرده ام آخرکاراینهافقط آزارمنست رفتنت راهرسال به رخم میکشند آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپم

amir

سلام چطوری؟؟؟

alireza

نـــه! سـیگــار نمیخواهم ! آغــــــــوش هم نمی خواهم !! خــستــــه ام ولی خــواب هم ... رویا را باور دارم ؛ گاهی حــس می کنم عاشقش بودم ولی الان نه . . . رویـــــــــــا هم نمی خواهم ! شاید فقط قلم می خواهم ؛ قلم خـــودم را و حـــرف های خودش را دلــــم تــنگ شده برایش ! شاید او نیز دلش . . . نـمیدانــم مگر قلم هم دل دارد که بخواهد تـنـگ شود ! ولی میدانی مگر قلم حـــــرف می زند که دلت برای حرف هایش تنگ شود ! قلمم حرف داشت ، حـــرف هایی که از تــه تــه تــه قلبش برمی خواست یــــــادم نمی رود آن زمــان را که مـردانـــه رفیق صدایش میکردمو ، مـــــردانــــــه پــــــــاسخــم میداد !!! آخـــــرین بـار با هم بودیم که یاد رویــاهامان کردیم و تــــــو بلند داد زدی کــه : "هی ! یــــــادت بخــیـر ، نـــــه از آن یادت بخیر های ســاده ! از آنها که چند روز می بــــاری و سبک نمیشوی . . . از آنها که شــبــــــــــــ را حمل می کنند تا صـبـح . . . !! این بار مــــن میگویم : یــــــادت بـخـیـــــــــر !! خــــودکــارم را یاد میکنم ، همدردم را ، دروغ نمی گویم گــریـه نکردم ، بــغـض هم نکردم ، سـکوت کردم و بلند فـریـــ

ایلیا

بر هیچکس افسانه امید نخواندیم عمریست همان بی کسی ماست کس ما...!

*بهارك*

تنهایی را دوست دارم … بی دعوت می آید ، بی منت می ماند ، بی خبر نمیرود …[گل][گل]

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست . . .