دوستت دارم.............

دوستت دارم

این تعارف نیست

زندگی من است . . .

/ 2 نظر / 6 بازدید
ساقی

گــــر هـدفــی بــرای زنــدگـی. . . دلـی بــــرای دوسـت داشـتـــن. . . و خدایـی بــرای پـــرستـــش داری . . . خــــــــــو شـبـخــتـــــی .[گل]