روزے هـ ــزار بآر .........

http://uploadtak.com/images/m464_01111110.jpg

روزے هـ ــزار بآر بایـ ــد براے دوستانمـ توضیح بدهمـ،

کهـ در دنیـ ــاے بیرونــ از شعرهـ ـآیمـ،

پاے هیچ عشقے وسط نیستـــ،

بـ ـآور کهـ نمے کُننـ ــد،

جانـــ تـ ــو رآ قسمــ مے خورمــ

/ 0 نظر / 15 بازدید