خــُـوش بــِﮧ حـالِ اوِیـے ـکهـ.....

 

خــُـوش بــِﮧ حـآلـشــْــ


 خــُـوش بــِﮧ حـالِ اوِیـے  ـکهـ.....

 

 ســـــالـها بـَـعد وقتے درِ آغـوشـــَــتـــ   آرِامـ  ـگـرفتــِهـ  اسـتـــْـــ

 

 زیــرِ   ـگــُـوششـ  زمـزمــِـﮧ  میکــُنـے

 

 ـقــَبلتــَـر از اوِهــآ...


 هـَمـﮧ سـوء ـتــَفـاهمــ  بــُـودنــد!!

/ 0 نظر / 15 بازدید