مسافر خسته......

http://mypix.ir/wp-content/uploads/2012/03/Www.Mypix_.IR779.jpg   مسافرخسته من بارسفرروبسته بودتوخلوت آیینه‌هابه انتظارنشسته بودمی‌خواست که ازاینجابره امانمی‌دونست کجادلش پرازگلایه بودولی نمی‌دونست چرادفترخاطراتشو،روطاقچه جاگذاشت ورفت عکسای یادگاری‌شو،برای ماگذاشت ورفت دل که به جاده می‌سپردکسی اونوصدانکردنگاه عاشقونه‌ای برای اون دعانکردحالادیگه توغربتش ستاره سرنمی‌زنه تولحظه‌های بی‌کسیش پرنده پرنمی‌زنه باکوله بارخستگی،توجاده‌هایخاطره مسافرخسته من،یه عمره که مسافره باکوله بارخستگی،توجاده‌های خاطره مسافرخسته من،یه عمره که مسافره

/ 0 نظر / 5 بازدید