سکوتــــ :

سکوتــــ میکنم ؛

بگذارحرفها آنقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند !

/ 3 نظر / 8 بازدید
n-e-g-i-n

سخت است از شدت بغض گلو درد بگیری و همه بگویند لباس گرم بپوش!

مـــــــن

بَعضیــ چیزـها گـُفتَن ندارد امـ ـآ ... فـ ـهمیدن کـِ دارد بـعضی چیزـها رآ نـگفتهـ، بـفَهمـ لـُطفاً ...

مهندس ناظر

خیلی ممنونم ازجملاتته زیباتون وخیلی خوشحال شدم که چنین افرادی توجامعه مثل شما هستن