اشــک هـایــم .........

 

اشــک هـایــم شـبیـه بــه تــو شــده انـــد ...

گــــریــه کـه مـی کـنـــم ...

نـمی آیـنــــد !!

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
سرونازشیراز

در لــحــظــه هــایــے کــه روزهــایــم از شــبــ تــاریــکــ تــرنــد... خــنــده هــاے تــو خــیــال مــرا روشــن مــے کــنــد... چــشــمــهــاے تــو بــهــانــه ے لــبــخــنــد مــن شــده انــد.... پـــــس هـــــمـــــیـــــشــــــــــه بـــــــــخــــــــنــــــد....[ماچ]

سرونازشیراز

در لــحــظــه هــایــے کــه روزهــایــم از شــبــ تــاریــکــ تــرنــد... خــنــده هــاے تــو خــیــال مــرا روشــن مــے کــنــد... چــشــمــهــاے تــو بــهــانــه ے لــبــخــنــد مــن شــده انــد.... پـــــس هـــــمـــــیـــــشــــــــــه بـــــــــخــــــــنــــــد....[ماچ]